MENU

SAN SABAI

PRODUCTS

COLLECTIONS​

SAN SABAI

เก้าอี้ ที่เกิดจากเส้นโค้งที่พลิ้วไหว ตอบสนองสรีระของผู้ใช้งานทำให้เกิดความรู้สึก “แสนสบาย” ขณะนั่งพักผ่อน

The chair formed by curves and arches can perfectly support your body, giving you a “cozy” feeling while sitting on it.